De omgevingsvisie Waalre is ontwikkeld in co-creatie tussen de gemeente Waalre en RUIMTEVOLK. Om te komen tot een gedragen ontwerp omgevingsvisie is er op meerdere momenten in het traject gesproken met inwoners en ketenpartners. De teksten van de omgevingsvisie zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de gemeente Waalre. De vormgeving van de omgevingsvisie en de kaarten zijn ontwikkeld door RUIMTEVOLK. De gebruikte foto's zijn afkomstig van RUIMTEVOLK en de gemeente Waalre. De website is ontwikkeld en in beheer van BügelHajema Adviseurs.

Op 16 december 2021 stelde de gemeenteraad de ‘omgevingsvisie Waalre’ gewijzigd vast. De wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvisie staan opgenomen in de Nota van Wijzigingen en in de beantwoording van de ingediende zienswijze in de Nota van beantwoording  zienswijzen.

In fase vier maakten we de uiteindelijke omgevingsvisie voor Waalre. Deze vertelt kort en bondig over de ruimtelijke strategie en de uitvoering ervan. En ook welke rol inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hierin hebben, welke middelen er zijn en wat de rol is van de gemeente hierin. In deze fase voerden we ook een OmgevingsEffectenScan (OES) uit. Deze OES laat de effecten van de gemaakte keuzes in de omgevingsvisie op de omgeving zien.

Fase 4: Doen

Fase drie ging over keuzes maken. De drie kernopgaven vertaalden we naar ruimtelijke keuzes voor toekomstontwikkelingen van de gemeente. Samen vormen zij de ruimtelijke strategie: Notitie Kernopgaven & Strategische Keuzes [LINK]. De ruimtelijke keuzes zijn weer door vertaald naar zes gebiedsopgaven voor de verschillende gebieden in onze gemeente.

Fase 3: Durven

In de tweede fase hebben we de dromen, het bestaande beleid en de trends met elkaar vergeleken. Daaruit stelden we drie kernopgaven op en onze ambities. De kernopgaven zijn samen de ‘kapstok’ van de Omgevingsvisie: daar hangen we uiteindelijk alles aan op.

Fase 2: Denken

Hoe ziet in onze dromen de woon- en leefomgeving van Waalre er in 2040 uit? In deze fase verzamelden we de dromen van inwoners, ondernemers, andere betrokkenen en raadsleden. We zochten naar overeenkomsten en inspirerende ideeën maar keken ook naar mogelijke tegenstellingen. Daarnaast onderzochten en analyseerden we het bestaande beleid. We brachten belangrijke trends en ontwikkelingen in kaart waarmee de gemeente te maken heeft en krijgt. Het leverde drie bouwstenen op voor de tweede fase: het droombeeldendocument, de trends en ontwikkelingen en de beleidsinventarisatie.

Fase 1: Dromen

De Omgevingsvisie is van ons allemaal. Daarom gingen we over deze vragen in gesprek met een brede vertegenwoordiging van de Waalrese samenleving: inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en raadsleden. Dat deden we in interactieve werksessies een enquête via het inwonerspanel en stellingen over de toekomst van onze gemeente. Dat leverde een goed beeld op van hun dromen, prioriteiten en aandachtspunten.

De keuzes die de gemeente maakt, gaan niet alleen over Waalre. Ze hebben raakvlakken met beleid van de buurgemeenten, provincie en partners zoals het waterschap en de GGD. Daarom hebben zij ook advies gegeven.

In vier fasen hebben we stap voor stap de bouwstenen van de uiteindelijke Omgevingsvisie verzameld en verwerkt:

Hoe kwam de Omgevingsvisie tot stand?

klik op het
gebied waar je
meer over wilt
weten

© RUIMTEVOLK.

Welkom bij de omgevingsvisie Waalre!
Waalre is een fijne en groene gemeente waar het goed wonen, werken en verblijven is. Dat willen we ook in de toekomst zo houden. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we hier de komende jaren verder aan.

Er komt veel op de gemeente af. De vraag naar ruimte voor woningen, bedrijven, recreëren en natuurontwikkeling is groot. Ook moet Waalre een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op, ook op het gebied van mobiliteit. Hoe houden we ons dorp leefbaar en tegelijk bereikbaar? Dit willen we allemaal in goede banen leiden. De omgevingsvisie is hiervoor de basis: dit is een blik vooruit in de toekomst van Waalre. Hierin staan onze ambities, kernopgaven en ruimtelijke keuzes voor de leefomgeving van Waalre tot 2040. De omgeving waarin we samen wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen.

Het welbevinden van onze inwoners staat voorop. Daarom legt de omgevingsvisie ook nadrukkelijk de verbinding met het sociaal domein en ons gezondheids- en veiligheidsbeleid. Zodat we ook in de toekomst die fijne en groene woongemeente zijn en blijven! 

Omgevingsvisie Waalre

In Waalre kijken we vooruit naar 2040. In de omgevingsvisie schetsen we hoe we Waalre voor ons zien en op hoofdlijnen hoe we onze ambities willen waarmaken. Waar liggen kansen? Welke uitdagingen staan ons te wachten? Wat willen we de komende jaren behouden, versterken en ontwikkelen?

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking met regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De bedoeling van deze wet is dat het voor iedereen sneller en eenvoudiger wordt om de mogelijkheden en regels die gelden in een gebied te zien en zo nodig een vergunning aan te vragen.

Gemeenten worden uitgedaagd om na te denken over de toekomst van verschillende gebieden. Ze krijgen meer ruimte om samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners plannen en afspraken te maken. Elke gemeente maakt daarom een eigen omgevingsvisie die richting geeft aan toekomstige ontwikkelingen, initiatieven en plannen voor het hele grondgebied van de gemeente.

Waalre 2040: groene huiskamer
van de Brainportregio

Over de Omgevingsvisie

Op 16 december 2021 stelde de gemeenteraad de ‘omgevingsvisie Waalre’ gewijzigd vast. De wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvisie staan opgenomen in de Nota van Wijzigingen en in de beantwoording van de ingediende zienswijze in de Nota van beantwoording  zienswijzen.

De omgevingsvisie Waalre is ontwikkeld in co-creatie tussen de gemeente Waalre en RUIMTEVOLK. Om te komen tot een gedragen ontwerp omgevingsvisie is er op meerdere momenten in het traject gesproken met inwoners en ketenpartners. De teksten van de omgevingsvisie zijn tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de gemeente Waalre. De vormgeving van de omgevingsvisie en de kaarten zijn ontwikkeld door RUIMTEVOLK. De gebruikte foto's zijn afkomstig van RUIMTEVOLK en de gemeente Waalre. De website is ontwikkeld en in beheer van BügelHajema Adviseurs.

In fase vier maakten we de uiteindelijke omgevingsvisie voor Waalre. Deze vertelt kort en bondig over de ruimtelijke strategie en de uitvoering ervan. En ook welke rol inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hierin hebben, welke middelen er zijn en wat de rol is van de gemeente hierin. In deze fase voerden we ook een OmgevingsEffectenScan (OES) uit. Deze OES laat de effecten van de gemaakte keuzes in de omgevingsvisie op de omgeving zien.

Fase 4: Doen

Fase drie ging over keuzes maken. De drie kernopgaven vertaalden we naar ruimtelijke keuzes voor toekomstontwikkelingen van de gemeente. Samen vormen zij de ruimtelijke strategie: Notitie Kernopgaven & Strategische Keuzes [LINK]. De ruimtelijke keuzes zijn weer door vertaald naar zes gebiedsopgaven voor de verschillende gebieden in onze gemeente.

Fase 3: Durven

In de tweede fase hebben we de dromen, het bestaande beleid en de trends met elkaar vergeleken. Daaruit stelden we drie kernopgaven op en onze ambities. De kernopgaven zijn samen de ‘kapstok’ van de Omgevingsvisie: daar hangen we uiteindelijk alles aan op.

Fase 2: Denken

Hoe ziet in onze dromen de woon- en leefomgeving van Waalre er in 2040 uit? In deze fase verzamelden we de dromen van inwoners, ondernemers, andere betrokkenen en raadsleden. We zochten naar overeenkomsten en inspirerende ideeën maar keken ook naar mogelijke tegenstellingen. Daarnaast onderzochten en analyseerden we het bestaande beleid. We brachten belangrijke trends en ontwikkelingen in kaart waarmee de gemeente te maken heeft en krijgt. Het leverde drie bouwstenen op voor de tweede fase: het droombeeldendocument, de trends en ontwikkelingen en de beleidsinventarisatie.

Fase 1: Dromen

De Omgevingsvisie is van ons allemaal. Daarom gingen we over deze vragen in gesprek met een brede vertegenwoordiging van de Waalrese samenleving: inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ambtenaren en raadsleden. Dat deden we in interactieve werksessies een enquête via het inwonerspanel en stellingen over de toekomst van onze gemeente. Dat leverde een goed beeld op van hun dromen, prioriteiten en aandachtspunten.

De keuzes die de gemeente maakt, gaan niet alleen over Waalre. Ze hebben raakvlakken met beleid van de buurgemeenten, provincie en partners zoals het waterschap en de GGD. Daarom hebben zij ook advies gegeven.

In vier fasen hebben we stap voor stap de bouwstenen van de uiteindelijke Omgevingsvisie verzameld en verwerkt:

Hoe kwam de Omgevingsvisie tot stand?

In Waalre kijken we vooruit naar 2040. In de omgevingsvisie schetsen we hoe we Waalre voor ons zien en op hoofdlijnen hoe we onze ambities willen waarmaken. Waar liggen kansen? Welke uitdagingen staan ons te wachten? Wat willen we de komende jaren behouden, versterken en ontwikkelen?

Waalre 2040: groene huiskamer
van de Brainportregio

Op 1 juli 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking met regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De bedoeling van deze wet is dat het voor iedereen sneller en eenvoudiger wordt om de mogelijkheden en regels die gelden in een gebied te zien en zo nodig een vergunning aan te vragen.

Gemeenten worden uitgedaagd om na te denken over de toekomst van verschillende gebieden. Ze krijgen meer ruimte om samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners plannen en afspraken te maken. Elke gemeente maakt daarom een eigen omgevingsvisie die richting geeft aan toekomstige ontwikkelingen, initiatieven en plannen voor het hele grondgebied van de gemeente.

Over de Omgevingsvisie

Welkom bij de omgevingsvisie Waalre!
Waalre is een fijne en groene gemeente waar het goed wonen, werken en verblijven is. Dat willen we ook in de toekomst zo houden. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken we hier de komende jaren verder aan.

Er komt veel op de gemeente af. De vraag naar ruimte voor woningen, bedrijven, recreëren en natuurontwikkeling is groot. Ook moet Waalre een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen en de energietransitie. Ontwikkelingen volgen elkaar snel op, ook op het gebied van mobiliteit. Hoe houden we ons dorp leefbaar en tegelijk bereikbaar? Dit willen we allemaal in goede banen leiden. De omgevingsvisie is hiervoor de basis: dit is een blik vooruit in de toekomst van Waalre. Hierin staan onze ambities, kernopgaven en ruimtelijke keuzes voor de leefomgeving van Waalre tot 2040. De omgeving waarin we samen wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen.

Het welbevinden van onze inwoners staat voorop. Daarom legt de omgevingsvisie ook nadrukkelijk de verbinding met het sociaal domein en ons gezondheids- en veiligheidsbeleid. Zodat we ook in de toekomst die fijne en groene woongemeente zijn en blijven! 

Omgevingsvisie Waalre